Wybrany sklep:
(zmień)
Wybrany sklep:
(zmień)

Bukowno Regulamin

Regulamin Promocji Konsumenckiej „ZBIERAM – ODBIERAM”

1. Organizator i czas trwania promocji „ZBIERAM ODBIERAM”

1.1 Organizatorem promocji „ZBIERAM ODBIERAM”, zwanej dalej „promocją”, jest Kankan Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, ul. Szkolna 2, 32-332 Bukowno.

1.2 Promocja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

1.3 Promocja ma charakter konsumenckiej akcji otwartej.

1.4 Promocja trwać będzie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. lub do wyczerpania puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze) i realizowana będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie Intermarche Bukowno oraz na Stacji paliw Intermarche Bukowno , zwanymi dalej „punktami sprzedaży”.

2. Definicje

2.1 Punkt sprzedaży – sklep Intermarche w Bukownie oraz stacja paliw Intermarche w Bukownie.

2.2 Zakup promocyjny – jednorazowy zakup dowolnego produktu / produktów (z wyłączeniem paliw) w dowolnym punkcie sprzedaży za łączną kwotę minimum 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) w okresie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. i udokumentowanych jednym dowodem zakupu, lub jednorazowy zakup minimum 25 litrów dowolnego paliwa.  Z niniejszej promocji wyłączone są następujące produkty dostępne w punktach sprzedaży:

a) napoje alkoholowe w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);

b) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.). W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z promocji, podstawą do wzięcia udziału w promocji będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych.

2.3 Kupon – dowód udziału w promocji wydawany uczestnikowi (w formie specjalnie przygotowanej papierowej broszury) w punkcie sprzedaży. Kupony są ogólnodostępne. Wzór kuponu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.4 Znaczek promocyjny – dowód dokonania zakupu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 2.2, który należy nakleić na kuponie w miejscu do tego wyznaczonym. Znaczki promocyjne będą wydawane w okresie od dnia 15.02.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. bezpośrednio po dokonaniu każdego zakupu promocyjnego. Uczestnik może odebrać znaczek promocyjny wraz z dowodem zakupu przy kasie – po odejściu od kasy znaczki promocyjne nie będą wydawane.

3. Uczestnicy promocji

3.1 Uczestnikiem promocji, zwanym dalej „uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.3 regulaminu. W promocji mogą wziąć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne, wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno być doręczone sprzedawcy przy kasie w chwili odbioru nagrody, tj. gdy osoba niepełnoletnia zgłosi się po odbiór nagrody (przed jej wydaniem).

3.2 Każdy uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.

3.3 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy: Kankan Sp. z o.o. oraz punktów sprzedaży. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

4. Warunki i zasady promocji

4.1 Warunkiem przystąpienia każdego uczestnika do promocji jest:

a. zapoznanie się z regulaminem promocji,

b. dokonanie zakupu promocyjnego,

c. nabycie kuponu oraz odebranie każdorazowo znaczków promocyjnych potwierdzających każdy zakup promocyjny.

4.2 Wielokrotne spełnienie warunku promocyjnego, tj. jednorazowe dokonanie zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) lub zatankowanie 25 litrów paliwa uprawnia uczestnika do pobrania odpowiedniej liczby znaczków według zasady, że jeden znaczek przysługuje za każde kolejne wydane 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) lub 25 litrów paliwa i udokumentowane jednym dowodem zakupu.

4.3 Uczestnik może odebrać znaczek promocyjny przy kasie zaraz po dokonaniu zakupu promocyjnego. W przypadku nieodebrania znaczka zaraz po dokonaniu zakupu promocyjnego uczestnik traci prawo odbioru znaczka promocyjnego za daną transakcję.

4.4 W przypadku gdy uczestnik zbierze: a) 12 szt. znaczków promocyjnych, nabywa prawo do zakupu w promocyjnej cenie jednej z aktualnych nagród („nagroda”).  spośród opublikowanych na aktualnych plakatach reklamowych, stronie www.zbieramodbieram.pl – w zakładce : Bukowno, Katalog Nagród

4.5 Każdy uczestnik, który chce nabyć jedną z nagród z pkt. 4.4 w promocyjnej cenie, powinien: – wybrać jedną z nagród dostępnych w punkcie sprzedaży, – udać się do kasy z wybraną nagrodą oraz kuponem z odpowiednią ilością naklejonych znaczków, – oddać sprzedawcy kupon z odpowiednią ilością naklejonych znaczków (wykorzystany kupon pozostaje u sprzedawcy), – dokonać płatności za wybraną przez siebie nagrodę przy uwzględnieniu udzielonego rabatu.

4.6 Uczestnicy promocji w ramach jednej transakcji (jednego dowodu zakupu) mogą nabyć dowolną ilość nagród z pkt. 4.4 w cenie promocyjnej, przy czym wówczas uczestnicy muszą spełnić wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie dla każdej nagrody osobno. Uczestnicy promocji mają również możliwość zakupu w dowolnym punkcie sprzedaży nagród z pkt. 4.4 w cenie regularnej (bez rabatu), przy czym wówczas każdy zakup nagrody w cenie regularnej musi być dokonany w ramach osobnej transakcji (na oddzielnym dowodzie zakupu).

4.7 Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania puli tych nagród w każdym z poszczególnych punktów sprzedaży, nie później jednak niż do dnia 30.06.2018 r.

4.8 W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do dnia 30.06.2018 r. nagroda przepada, a uczestnik traci prawo do nagrody po obniżonej cenie.

4.9 Warunkiem odebrania przez uczestnika nagrody po obniżonej cenie jest spełnienie warunków przyznania nagrody określonych w niniejszym regulaminie.

4.10 Nie ma możliwości wymiany nagród, kuponów lub znaczków promocyjnych na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.

4.11 Znaczki promocyjne pobierane w różnych punktach sprzedaży mogą być sumowane przy realizacji przez uczestnika prawa do zakupu nagrody po obniżonej cenie.

4.12 Do realizacji nagrody uprawnia zebranie odpowiedniej liczby znaczków promocyjnych w ramach jednego kuponu (wklejonych do kuponu). Do realizacji nagrody nie będą uprawniały znaczki promocyjne zebrane na kilku kuponach (znaczki promocyjne naklejone na kilku kuponach nie sumują się).

4.13 Jeden uczestnik może w ramach niniejszej promocji, nabyć za cenę promocyjną dowolną ilość nagród przy spełnieniu wszystkich warunków regulaminu.

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje dotyczące niniejszej promocji mogą być zgłaszane w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). W celu usprawnienia procesu zgłaszania reklamacji i ich rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres organizatora: Kankan Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, ul. Szkolna 2, 32-332 Bukowno, z dopiskiem „ZBIERAM ODBIERAM!”.

5.2 Każda reklamację powinna zawierać: – imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, – dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

5.3 Reklamacje rozpatruje na podstawie niniejszego regulaminu komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora.

5.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni kalendarzowych, nie później jednak niż do dnia 07.09.2018 r. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).

5.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania promocji odmówić uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem (tj. np. fałszowania dowodów zakupów promocyjnych, dokonywania fikcyjnych zakupów i dokonywania zwrotów zakupionych produktów, kilkakrotnego dokumentowania tych samych zakupów itp.) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

6.2 Pełna treść niniejszego regulaminu jest udostępniona w: punktach obsługi klienta w punktach sprzedaży oraz w siedzibie organizatora pod adresem: Kankan Sp. z o.o. z siedzibą w  Bukownie, ul. Szkolna 2, 32-332 Bukowno, a także na stronie internetowej pod adresem: www.zbieramodbieram.pl

6.3 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

6.4 Przez przystąpienie do promocji uczestnik akceptuje w całości zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.

6.5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

6.6 Prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.7 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6.8 Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

ORGANIZATOR

ZBIERAJ PUNKTY
ODBIERAJ NAGRODY!